top of page
FULL%20-%20BLUE%20TRANSPARENT_edited.png
tagline blue.png
Fir an Diùraidh

Fir an Diùraidh

£8.00Price

Tha sinn ann an eathar beag an cuideachd sianar Arannach air an t-slighe gu bhith a' suidhe air an diùraidh aig cùirt an t-seisein ann an Inbhir Aora. Cho luath ’s a dh’fhàgas an t-eathar an cidhe aig Tràigh a' Chaisteil ann an Arainn teannaidh rudan ri dhol ceàrr, togaidh conas ceann is na chois thig peacaidhean nam fear am follais. Thèid ar toirt cuairt tro cheann iar-dheas na Gàidhealtachd mar a bha i aig toiseach an 19mh linn nuair bha an sgìre a' tighinn fo bhuaidh atharrachaidhean mòra an t-saoghail, dìreach ro àm nam fuadaichean. Tha dàn gach caractair an eisimeil nan atharrachaidhean seo is mar a ghabhas iad riutha còmhla. An ruig na fir a' chùirt ann an tìde is ma ruigeas am bi e an comas dhaibh breitheanas a thoirt a-mach air an co-chreutairean le cogais ghlan?

Translation: We are in a small boat in the company of six Arran men on their way to sit on the Jury at the Court of Session in Inverary. No sooner has the boat left Brodick in Arran than things start to go wrong and in the conflict that arises the men begin to reveal their own sins.

Travelling through the South-west corner of the Highlands in the early 19th century, we get a flavour of life in the area as it starts to come under the influence of the great changes happening in the wider world, just before the time of the Highland Clearances. Each character's fate is bound in different ways to these changes and how they deal with them together.

Will the group manage reach the court in Inverary and if they do will they be competent to judge their fellow men with a clear conscience?

SINGLE A - WHITE ON BLUE.png
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page